วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

บทความ

กลยุทธ์ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง (Principal Strategy Be Ready for Changes)
สร้าง Growth Mindset พัฒนาคุณภาพตนเอง (Build the Growth Mindset to Self Quality Development)
การสร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาในหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ภาวะผู้นำทางการศึกษาโลกยุคผันผวน (Education Leadership in VUCA World)
แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุค Next Normal (Model of Teachers and Educational Personnel Development in Next Normal Age)