สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา เรื่อง กระบวนทัศน์ของผู้นําทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังต่อการให้บริการที่มีต่อโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 4)
รายงานการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการการศึกษาความต้องการจํา เป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดําเนินการประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “MOE Speech Contest 2023” โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 19
รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สําหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่18 ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566