สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา

ก้าวไปกับการศึกษาไทย การสะท้อนผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานรอง ศธจ. ในฐานะผู้ได้รับการพัฒนาและหัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง ศธจ. ประจำปี งปม. 2566
ก้าวไปกับการศึกษาไทย รับฟัง เรื่องราวแนวคิด ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านสานฝันหนูอยากเขียน โดยใช้กระบวนการ 1E2R (Enjoy Reading and Writing)
ก้าวไปกับการศึกษาไทย เรื่องราวของครูประถมสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE ผลงานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ก้าวไปกับการศึกษาไทย การถ่ายทอดแนวคิด การเขียนแบบครู คิดอย่างไร? เขียนอย่างไร? โดย ครูเจ้าของผลงานการเขียนหนังสือ ครูผู้ช่วย 101: 5 แนวคิดเพื่อพิชิตการสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้ได้ภายในครั้งเดียว
ก้าวไปกับการศึกษาไทย ผู้นำการบริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ก้าวไปกับการศึกษาไทย การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านการสนับสนุนงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ก้าวไปกับการศึกษาไทย ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา นายสิปป์แสง สุขผล โรงเรียนัตนโกสินทร์สมโภชน์ บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์
ก้าวไปกับการศึกษาไทย เรื่อง ครูสอนโขนให้เยาวชนชาวไทยพุทธและมุสลิม เชื่อมต่อวัฒนธรรมด้วยศิลปะบำบัด
เชิญรับฟังแนวคิดดี ๆ จากครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ในรายการก้าวไปกับการศึกษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษา
โปรดติตตามฟังแนวคิดดีๆ จากครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จ.นครราชสีมา ครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา รายการก้าวไปกับการศึกษาไทย