สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย มาตรการ และแผนต่าง ๆ ของ สป.

นิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2566
รวมพลังไทย หยุดภัยต้านยาเสพติด
นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565