สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุม และการพัฒนาของ สคบศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)
สถิติการให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุม และการพัฒนาของ สคบศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)