วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (งบดำเนินงาน)
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สคบศ.
รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา