วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการประเมินการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.301 และ สงป.302) ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301 และ สงป.302) ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สงป.301 และ สงป.302) ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)