สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565