วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565