วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2566

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)