สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 06/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 05/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 04/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 03/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 02/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 01/2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 12/2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 11/2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน 10/2565