สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของ สคบศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566