สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558