สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การขับเคลื่อนจริยธรรม

8 แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกะทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกะทรวงศึกษาธิการ