สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สาระสำคัญของ พรบ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน