สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานแบบการกํากับ ติดตาม และรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565