สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ถือรหัสผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน สำหรับปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566