สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565