สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (แยกตามเดือน) สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566