สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หนังสือเห็นชอบให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การติดตามและประเมินผล และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์