สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามงบประใสณที่ได้รับจัดสรร) รอบ 12 เดือน เพิ่มเติม
รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565