สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3
รายงานติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 1 - 2
ผลการดําเนินงาน 6 เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ไตรมาส 1 - 2