สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม สคบศ.

การประชุมปฏิบัติการ PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ : ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ต้อนรับคณะบุคลากรและนักศึกษา จากสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านเถิ่น และวิทยาลัยครูดงคำข้าง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กิจกรรมจิตอาสาเดือนสิงหาคม 2566 บริจาคขยะรีไซเคิลให้แก่วัดจากแดง
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารด้านอาชีพ MOE Speech Contest 2023
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
ก้าวไปกับการศึกษาไทย 17 กรกฎาคม 2566
งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5
ก้าวไปกับการศึกษาไทย 10 กรกฎาคม 2566
5 ส ในกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สินย์