สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญ CBSEL รุ่นที่ 1- 7 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก)