สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ก้าวไปกับการศึกษาไทย ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา นายสิปป์แสง สุขผล โรงเรียนัตนโกสินทร์สมโภชน์ บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์