สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมปฏิบัติการ PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ : ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา