สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ