สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ต้อนรับคณะบุคลากรและนักศึกษา จากสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านเถิ่น และวิทยาลัยครูดงคำข้าง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   20 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและนักศึกษา จากสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านเถิ่น และวิทยาลัยครูดงคำข้าง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการ Silpakorn Summer School 2023 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ช่วงเช้า รับฟังบรรยายในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ผู้อำนวยการสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นวิทยากร
   ช่วงบ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพ/ข่าว : นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์