สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 13 ฉบับที่ 22