สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

National Institute for Development of Teachers, Faculty Staff and Educational Personnel
INFORMATION

ประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13-16
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ รุ่น 7 และ รุ่น 8
 รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 13-16
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9 - 12

ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

report

รายงานผลการดำเนินงาน

 รายงานผลการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566
 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สําหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
 รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva สําหรับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566

ดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด

procurement

จัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูห้องนันทนาการ ชั้น ๒-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป (งานเลขานุการผู้บริหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฟอกขาวชุดเครื่องนอนและผ้าสำหรับให้บริการภายในห้องพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด


link

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง