Search

 

 
แบบฟอร์มภายในหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 
 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

      AV-01. แบบฟอร์มการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับโครงการ/ห้องประชุมภายใน

     AV-01-1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต

      AV-02. แบบฟอร์มการขอใช้กล้องดิจิตอลและวิดีโอ

      AV-03. แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการ

      AV-04. แบบฟอร์มการขอใช้บริการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

      AV-05. แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ออกนอกสถานที่

      AV-06. แบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ.

      AV-08. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาสำหรับผู้สอนระบบ KHURU Online