Search

 
แบบฟอร์มภายในหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

      AV-01. แบบฟอร์มการขอใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับโครงการ/ห้องประชุมภายใน

     AV-01-1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต

      AV-02. แบบฟอร์มการขอใช้กล้องดิจิตอลและวิดีโอ

      AV-03. แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการ

      AV-04. แบบฟอร์มการขอใช้บริการเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

      AV-05. แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ/อุปกรณ์ออกนอกสถานที่

      AV-06. แบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ.

      AV-08. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาสำหรับผู้สอนระบบ KHURU Online
   

 
แบบฟอร์มภายในหน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

 กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

 

 งานบริหารทั่วไป

      คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

      แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร

   

งานการเงิน

      ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

   

งานพัสดุอุปกรณ์

      ใบเบิกวัสดุ

      ใบยืมวัสดุ

      แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตจัดจ้าง

      แบบบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดซื้อวัสดุ

งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

    1. แบบคำร้องขอรับเข็มวิทยฐานะ สคบศ.

 

    แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ