คำถามที่พบบ่อย
   ขั้นตอนการใช้งานห้องประชุมของ สคบศ.

 1.โทรติดต่อฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อความพร้อมของห้องประชุม

 2.ทำหนังสือขอใช้สถานที่ กรณีงานอาคารสถานที่พร้อมและตอบรับการขอใช้บริการ

 3.รอทางอาคารสถานที่ติดต่อ
ขั้นตอนการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงาน สคบศ.

 1.แนบหนังสืออนุมัติกิจกรรมพร้อมรายชื่อผู้ขอใช้บริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอินเทอร์เน็ต หรือกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 2.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอินเทอร์เน็ตดำเนินการจัดทำ และป้อนข้อมูลในระบบ เพื่อ ผู้ใช้งานและรหัสในการเข้าใช้

 3.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอินเทอร์เน็ต ส่ง รหัสในการเข้าใช้งาน ให้กับผู้บริหารโครงการ หรือผู้ขอใช้บริการ


 

 ขั้นตอนการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน สคบศ.

 1.กรอกคำร้องแบบฟอร์มคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. ชื่อ "AV06"

 2.แนบเอกสาร "AV06" พร้อมแนบไฟล์เอกสารและภาพ ลงใส่ CD หรือ แฟตไดร์

 3.เสนอเอกสาร "AV06" พร้อมแนบไฟล์เอกสารและภาพ ให้ ผอ.สคบศ.และหัวหน้ากลุ่มเพื่อกลั่นกรองข้อมูลก่อนนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

 4.ผ่านการกลั่นกรองแล้วให้นำ เอกสาร "AV06" พร้อมแนบไฟล์เอกสารและภาพ ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อนำขึ้นเผยแพร่