ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

หมวดการสรรหาและเลือกสรร

      ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙

pdf

หมวดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลัง

      ประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔

pdf
      ประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

pdf
หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔

pdf

       -  หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  และ สิ่งที่ส่งมาด้วย (คำอธิบาย) pdf

       - ตัวอย่าง การคำนวณวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

pdf

หมวดค่าตอบแทน

      ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

pdf

      ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๖) และแนวทางการดำเนินการฯ

pdf

      ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๗) pdf

      ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๘)

pdf

      ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๖)

pdf
หมวดสิทธิประโยชน์
      ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแบบ คพร. สป.๑- สป.๒

pdf
หมวดการดำเนินการวินัย
      ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๙  pdf