ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

pdf
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

pdf

      การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘

pdf

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ pdf
      บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) pdf
      บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) pdf
      การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางปฏิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัย
ของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย
pdf
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ pdf
      เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) pdf
      จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๓ pdf