ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ pdf

      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

pdf

      กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖

pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕

pdf

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ pdf
      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ pdf
      พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ pdf
      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ pdf
      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ pdf
      พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ pdf