Search

 

ข้อมูลผลดำเนินงาน 

 

red1 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “สานสายใย สายสัมพันธ์ สคบศ.และครูแกนนำภาษาไทย”

red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 2 
รายละเอียด
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 6
รายละเอียด
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7
รายละเอียด

 

red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8
รายละเอียด
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9
รายละเอียด
red1รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10
รายละเอียด
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11
รายละเอียด
red1 รายงานการกำกับติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13
รายละเอียด
ข้อมูลผลดำเนินงาน 

red1 สรุปการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13

รายละเอียด

red1 สรุปผลประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียด

red1 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายแกนนำคุณภาพ หลักสุตรวิทยากรฝึกอบรม โครงสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด
red1 หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายละเอียด
   
 
red1 รายงานผลการออกแบบฐานข้อมูล “การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา"
red1 รายงานผลการออกแบบฐานข้อมูล “สารสนเทศทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา"
red1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติ ของผู้ใช้งานระบบ  รายละเอียด

red1 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 4
red1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา รายละเอียด
red1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
red1 กำหนดตารางการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
red1 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
red1 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 รายละเอียด
red1 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายละเอียด