Search

ข่าวหน้าหลัก

ข่าว

ไม่เผยแพร่
       
         

การพัฒนาหลักสูตร “พัฒนา
นักบริหารระดับกลาง กระทรวง
ศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อ
กำหนดการ  สิ่งที่ต้องทราบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการพัฒนา หลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้าง
สรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข รุ่นที่ 1-2
รายชื่อรุ่นที่ 2

-  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ก่อนแต่ง
ตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ
ผอ. และรองผอ.สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
รุ่นที่ 2 และ
รุ่นที่ 3/2558   
ประกาศรายชื่อ 
 คู่มือ  
หน่วยการเรียนรู้ที่9
สิ่งที่ต้องทราบ   คู่มือลงทะเบียน

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้การ
พัฒนาผู้นำการศึกษา รุ่นที่ 2
 
กำหนดการ 
ประกาศรายชื่อ

 อ่านทั้งหมด

    เดือนพฤษาภาคม

    เดือนเมษายน

    เดือนมีนาคม

พิธีเปิดโครงการการจัดกระบวนโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วม
กันอย่างมีความสุข รุ่นที่ 1

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่จากสถาบัน
พัฒนาการบริหารการศึกษา
ประเทศ สปป.ลาว

พิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สอศ.

กิจกรรมทั้งหมด

- ขอบเขต การจ้างเหมาทำความ
สะอาดอาคารภายในสถาบัน
พัฒนาครูฯ  รายละเอียด

ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
   Electronic Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
   E-office

ระบบสื่อออนไลน์
   E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ NIDTEPpedia

manu1 1 manu2 1 manu3 1
นักคิด นักปฏิบัติ : ต้นแบบ (Role Model)
ที่สังคมต้องการ

รายงานประจำปี 2557 ของ สคบศ.

การสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word

media3

media2 media4


 รายงานการพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาศูนย์การ
    เรียนชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน” 

 แนวคิดสมรรถนะเชิงทฤษฎี

อ่านทั้งหมด


  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 12

 รายงานการกิจกรรมตามโครงการผู้นำเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 

  การพัฒนาโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
หลักสูตร การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รุ่นที่ 11

 อ่านทั้งหมด


    คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

   วิธีใช้โปรแกรม Ccleaner  

   การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ประกาศรายชื่อหลักสูตรการ
พัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้
อำนวยการสถานศึกษา : วาง
แผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ
ตารางการพัฒนา

อ่านทั้งหมด

- เดือนสิงหาคม

    

    
   

- กิจกรรมเดือนกันยายนของ
การอบรมนักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)
รุ่นที่ 4
   

- พิธีปิดหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการบริหารงานของสำนัก
งานศึกษาธิการจังหวัด

- โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย
การ/รองผู้อำนวยการสำนักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

กิจกรรมทั้งหมด

ผลการประกวดราคาจ้างเหมา
บริการทำความสะอาดอาคาร
ภายในสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากร ทางการ
ศึกษาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม
2560
 รายละเอียด 

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียด  
ตารางแสดงวงเงิน  

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนา 
บุคลิกภาพและการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
ผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกำแพง
เพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
 

  ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
และการ
นำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

 ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิง
เทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการและสระแก้ว

อ่านทั้งหมด

 
 แนวทางการติดต่อกับพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดี
ปกครอง เอกสารประกอบการบรรยายของอัยการผู้
เชี่ยวชาญพิเศษ

เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

  คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์