Search

ประกาศรับมัคร เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” 
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร  กำหนดการ
รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0
ประกาศรายชื่อ  
ขั้นตอนลงทะเบียนประวัติ
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

ประกาศรับมัคร หลักสูตร
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นผู้อำนวยการและ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
แบบสรุปรายชื่อ
สิ่งที่ควรทราบ

ประกาศรายชื่อ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4  
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา  
กำหนดการ  สิ่งที่ต้องทราบ

อ่านทั้งหมด

    - เดือนมิถุนายน

    เดือนพฤษภาคม

    
   

- รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
เยี่ยมชมและให้ความรู้ในการทำ
งานด้านการพัฒนาการศึกษา
กับ นบส.ศธ. รุ่นที่ 7
   

- รมว.ศธ. เยี่ยมชมและบรร
ยายพิเศษ กับนักบริหารระดับ
สูง กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 7

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระ
ทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5

กิจกรรมทั้งหมด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุ
สํานักงาน จํานวน 18 รายการ
รายละเอียด  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
รายละเอียด  

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข”

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์”
 

สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
สู่การปฏิบัติ

 ผลประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

  เอกสารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7