Search

- ประกาศรายชื่อ หลักสูตรการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (R2R) รุ่นที่ 2/2560  
รายชื่อผู้อบรม 

ประกาศรายชื่อ หลักสูตร
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 
  
ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนลงทะเบียน
หนังสือราชการ  
ตารางการพัฒนา

ประกาศรับมัคร โครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก"  

ใบสมัครและรายละเอียด

อ่านทั้งหมด

- เดือนกรกฏาคม   

    

    
   

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 9
   

- สคบศ. ต้อนรับเจ้าหน้าที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
เนปาล

- หลักสูตรการพัฒนางานประจำ
ด้วยการวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 1

กิจกรรมทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
รายละเอียด  

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุ
สํานักงาน จํานวน 15 รายการ
รายละเอียด  

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวย
การสถานศึกษา : วางแผนประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 2
 

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


5 ขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)
 

บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ่านทั้งหมด

 

 
 สรุปผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์”  

ผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
และการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนัก
งานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาค

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

  เอกสารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7