Search

ประกาศรับสมัคร  หลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)
รุ่นที่ 4
คุณสมบัติ  ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร“เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประกาศรายชื่อ  

อ่านทั้งหมด 

อ่านทั้งหมด

    - เดือนพฤษภาคม

    เดือนเมษายน

    
   

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระ
ทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 3 

- การอบรมหลักสูตร "เตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ"

- ประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการ
 

กิจกรรมทั้งหมด

ผลการประกวดราคาจ้างประกวด
ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
พักลูกจ้างประจำแบบเรือนแถว
ชั้นเดียว ขนาด 20 หน่วย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
รายละเอียด

อ่านทั้งหมด

ระบบขอใช้ห้องประชุม และ
  โสตทัศนูปกรณ์ 
   Electronic  Service

- ระบบบริหารจัดการงาน
    E-office

ระบบสื่อออนไลน์
    E-Learning

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   webforshare

-  เว็บไซต์ youtube NIDTEP

 tap2
     

manu1 1 manu2 1 manu3 1

KAIZEN การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

สรุปผลการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร “การจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข” 

เอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และเครื่องมือการ
ประเมินการฝึกอบรม
   

  
media2 media2 media4


บทความทางวิชาการเรื่องSMART Planning  

 AAR : After Action Reviews (การทบทวนผลหลัง
การปฏิบัติงาน)

สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาของอาเซียน  

อ่านทั้งหมด

 

 
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
สู่การปฏิบัติ
  

ผลประชุมจัดทำเครื่องมือประเมินนวัตกรรมพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินผลและการติดตามผลโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 6

อ่านทั้งหมด

 
  เอกสารประกอบ หลักสูตรการพัฒนา สถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

หนังสือเรื่อง เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

 คู่มือการใช้งานระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

  การเปลี่ยนชื่อและลดขนาดไฟล์รูปภาพ

  เอกสารหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7