Search

 

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

ooh

นางสาวศกลวรรณ  เปลี่ยนขำ

     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

shutjada

surnesyde

supannee

นางชัชฎา  พารุ่ง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสรัสวดี  มุสิกบุตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี  สมิท

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 jirad pronanchalee

นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางพรอัญชลี  พุกชาญค้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

nuttida  amporn  

นางณัฏธิดา ฤทธาภัย 

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 นางอำพร  จิตรใจ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ