Search

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

temged

นางสาวเต็มจิต จันทคา

     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

eng

gun

shichai

นางสาวพณณกร ฝอยทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเจริญ ภูวิจิตร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายชิดชัย ช่างสมบูรณ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

 

 

   

นางเบญจมาศ สุขคมขำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน