Search

 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

natsita

นางณัฏฐ์สิตา   ศิริรัตน์

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

jardine55

vigunya

tosakon

นางสาวจาริณี  สุวรรณ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาววิกันยา  เอกฉันท์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นายต่อสกุล  ผดุงญาติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 

sudjai sarvad

นายโสภณ  คงคา

พนักงานโสตทัศนศึกษา

นายสุดใจ  สาวทรัพย์

นักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)

นายสวัสดิ์ แหวนเงิน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์