Search

 

 

กลุ่มพัฒนาผู้นำ

 

kannigar

นางนวลวรรณ   บุญฤทธิ์

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นำ

 

arun

punya

wahsukan

นางอรุณ   ใบแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางปัญญา  รักการงาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสุกาญจน์  บู่ทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

kavissara

suwan

นางกวิสรา   ชวนวัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุวรรณ  ภูติวณิชย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ