Search

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

 


นางปรียานันท์   เพ็งพุ่ม

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

 
งานบริหารทั่วไป
 

นางสาวจุไรรัตน์  โพธิลักษณ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวธนิดา อุบลชาติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมาลินี   กำชัย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

cherane
 

   

นางสาววชิรานี สีม่วง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสา

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

งานการเงินและบัญชี

นายพงษ์ศักดิ์   เห็นตระกูลดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุวภัทร   ยวงใย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวรพจน์   รุ่งอรุณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ployrave  
นางสาวนริวรรณ์  จตุเทน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพลอยระวี  คำสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

gulfya  

นางมธุรส    คำยอด 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลยา  ศรีวิเชียร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววชิรานี สีม่วง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 


งานพัสดุ

1519505 treve

นางสาวพัฒนา  ปัญญา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชุติกานต์  ทิมจันทร์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายธีรวีร์  มานิตกุล

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ

นางกาญจนา แย้มยงค์

พนักงานธุรการ

นายจิตต์ประพันธ์ นาคสวัสดิ์

พนักงานธุรการ

นางสาวพรพรรณ พาลไธสง

พนักงานธุรการ

นายไพโรจน์ ธีระพันธ์พงศ์

พนักงานธุรการ

นางวรรณศิริ ศรีเกษม

พนักงานธุรการ

นายสมชาย ทั่วสุภาพ

พนักงานธุรการ

นางสมประสงค์ เครือศรี

พนักงานธุรการ

นายสราวุธ ศรีเกษม

พนักงานธุรการ

นางสาวสุจิตรา โพธิ์จินดา

พนักงานธุรการ

นายบุญส่ง รักการงาน

พนักงานขับรถยนต์

นายรัญชน์ศุรเดช เมืองโคตร

พนักงานขับรถยนต์

นายภิญโญ ถวิล

พนักงานขับรถยนต์

นายพงค์ศักดิ์ หนูทิม

พนักงานขับรถยนต์

นายมะนัด ปานดำ

ช่างสี

นายประเสริฐ โพธิ์แค

ช่างไม้

     
     

 นางวิจิตรา อุณหเลขจิตร

พนักงานพิมพ์