Black Ribbon
More... การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม    

การเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเขียนบทความทางวิชาการและการสร้างแบบสอบถาม โดย ดร.ดรัณภพ เพียรจัด รองคณบดีวิชาการและวิจัย..20 ก.ย.60

More... สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย    

สคบศ. ต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Shiro Terashima จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น..12 ก.ย.60

More... หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4    

หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4

ดร. ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4..11 ก.ย. 60

More... หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    

หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 8 กันยายน 2560 กิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ..08 ก.ย.60

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

Search

ภาวะผู้นำ และสมรรถนะภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

ดร.ชัชรินทร์ ชวนวัน

ภาวะผู้นำการศึกษา (The educational leadership)


           ภาวะผู้นำการศึกษา เป็นสมรรถนะของบุคคล (Educational Competency) (เน้นหนักบริหาร,ผู้บริหาร และอื่นๆ) ที่จะ

                 - สร้างเสริมวิสัยทัศน์ ขององค์กรและชุมชน ไปสู&เป(าหมาย
                 - ร่วมพลังหรือระดมทรัพยากรบุคคล มีส&วนร&วมในการพัฒนาการศึกษา (องค์กร,ระบบ)
                 - นำหลักสูตร (สร7าง,พัฒนา,ผลักดัน) และการปฏิบัติการสอน (การจัดการเรียนการสอน)
                 - บริหารการศึกษา อย&างมีประสิทธิภาพ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งหมด

             ภาวะผู้นำการศึกษา (Educational Leadership)

                  ความหมายภาวะผู้นำทางการศึกษา
                  เป็นคำที่ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในนโยบายและกระบวนการการศึกษา
                  ผู้นำทางการศึกษา มีจุดเน้นที่บทบาทการทำหน้าที่ดูแลระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่นอกเหนือไป
จากการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม ซึ่งผู้นำด้านการศึกษาจะได้รับ

การฝึกฝนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าในการจัดระบบการศึกษา ผู้นำด้านการศึกษาส่วน
ใหญ่ มักจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารที่เป็นอยู่ เช่น หัวหน้างาน หรือนักวิชาการ
อาวุโส แต่ให้มีเวลาในการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในบทบาทหน้าที่มากขึ้น

             การแสดงบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำการศึกษา

                  1. ผู้นำทางการศึกษา ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายหรือประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ หรือระดับชาติ
                  2. ผู้นำทางการศึกษา จะทำงานกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและกำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุง หลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา
                  3. ผู้นำทางการศึกษา จะพยายามสร้างทีมหรือปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาตามโอกาสที่จำเป็น
                  4. ผู้นำทางการศึกษา ทำหน้าที่จ้าง สรรหาครู และจัดการครูและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
                  5. ผู้นำทางการศึกษา เตรียมงบประมาณสำหรับสถานศึกษา                               อ่านเพิ่มเติม

- ภาวะผู้นำผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ         อ่านเพิ่มเติม

- ภาวะผู้นำการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ            อ่านเพิ่มเติม

- สมรรถนะผู้นำสำหรับอนาคต                        อ่านเพิ่มเติม

- สมรรถนะภาวะผู้นำระดับโลก                        อ่านเพิ่มเติม