การกำหนดการ WS นำเสนองานและส่งงาน

red1  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนองาน และกำรส่งงาน รายละเอียด

กณฑ์การสำเร็จการพัฒนา นบส. ศธ. รุ่นที่ 7
red1  หลักเกณฑ์การสำเร็จการพัฒนา รายละเอียด

 คู่มือหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7

red1  คู่มือ กระบวนการ IDP
red1  คู่มือ กระบวนการ IS และGP รุ่นที่ 7
red1  คู่มือหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 รายละเอียด

กำหนดการพัฒนาตลอดหลักสูตร IS.GP , IDP
red1  กำหนดการ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP) รายละเอียด
red1  กำหนดการ การจัดทำ IS และ GP รายละเอียด
red1  เกณฑ์การสำเร็จการพัฒนา รายละเอียด
red1  แผนการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ปรับ 1 รายละเอียด

กำหนดการศึกษาดูงานภายในประเทศ
red1  กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ รายละเอียด
red1  กำหนดการศึกษาดูงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด

กำหนดการศึกษาดูงานต่างประเทศ
red1  กำหนดการ (Eng) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 1 (ไทย) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 1 (Eng) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 2 (ไทย) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 2 (Eng) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 3 (ไทย) รายละเอียด
red1  กำหนดการและรายชื่อ กลุ่ม 3 (Eng) รายละเอียด
red1  รายชื่อภาษาอังกฤษ ดูงาน รายละเอียด

เครื่องมือการประเมินผล
red1  เครื่องมือการประเมินผล รายละเอียด

เอกสาร ดร.สมโภชน์ นพคุณ
red1  Reflection : CPLI รายละเอียด
red1  leadership challenges in modern time รายละเอียด
red1  Leadership Challenges รายละเอียด
red1  Leadership Challenges in Modern Time รายละเอียด
red1  Leadership Development 5 Levels รายละเอียด
red1  LeaderThinking Skills รายละเอียด
red1  การสร้าง LEARNING TEAM รายละเอียด
red1 ความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง (Self Awareness) รายละเอียด
red1  The Whole Person รายละเอียด
red1  กระบวนการคิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม รายละเอียด
red1  การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ รายละเอียด
red1  ประสบการณ์การทำงานราชการแบบมืออาชีพ รายละเอียด
red1  ประสบการณ์การทำงานราชการแบบมืออาชีพ (คุณจุฑาธวัช) รายละเอียด
red1  Reflection ดร.สุเมธ รายละเอียด
red1  แนวคิดสำหรับนักบริหารที่มีภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ รายละเอียด
red1  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำ รายละเอียด

เอกสารวิทยากร
red1  Leader Educator 600317 Doc (ดร.ธีระพร) รายละเอียด
red1  Leader Educator 600317 Ppt (ดร.ธีระพร) รายละเอียด
red1  Vita Educator 600317 Doc (ดร.ธีระพร) รายละเอียด
red1  Patama TL Front Back Pdf  (ดร.ธีระพร) รายละเอียด
red1  Chapter 2016 Fry Thailand Dr. Philip รายละเอียด
red1  Clarity Bangkok Post Thai Dr.Philip รายละเอียด
red1  System Leadership for Sustainable Success : Global Findings and Local Challenges Dr.Philip รายละเอียด
red1  Leithwood LPS review Dr. Philip รายละเอียด
red1  Educational Leadership and Development Dr.Jeromes รายละเอียด
red1  บุคลิกภาพและการสื่อสารของผู้บริหาร/ผู้นา (คุณธาดา/คุณมยุรา) รายละเอียด
red1  วิธีการและเครื่องมือการเก็บข้อมูลการทา IS, GP (ดร.สุเทพ) รายละเอียด
red1  EQ กับการพัฒนาตนเอง 1 (กรมสุขภาพจิต) รายละเอียด
red1  EQ กับการพัฒนาตนเอง 2 (กรมสุขภาพจิต) รายละเอียด
red1  ผู้นำที่ดี (คุณหญิงทิพาวดี) รายละเอียด
red1  ภาวะผู้นากับการคิดนอกกรอบ (ดร.จีระ) รายละเอียด
red1  นักบริหารกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ดร.จรวยพร) รายละเอียด
red1  เทคนิคการนำเสนอ (ดร.สุเมธ) รายละเอียด
red1  แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ (พลเอก ดาว์พงษ์) รายละเอียด

case study
red1  รวม case study  รายละเอียด

เอกสารทำหนังสือเดินทาง
red1  การทำหนังสือทางทูต-ราชการ รายละเอียด
red1  หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ รายละเอียด
red1  หนังสืออนุมัติไปราชการ สังกัด สพฐ. รายละเอียด
red1  หนังสือบันทึกอนุมัติโครงการ รายละเอียด
 
รายงานสรุปผล

red1  รายงานสรุปผลหลักสูตร Leadership ณ สถาบันผู้นาเครือเจริญโภคภัณฑ์

รายละเอียด
   
 
ตราสัญลักษณ์ สคบศ.
red1  ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา