Search

RSS

นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำระบบ E-learning เพื่อส่งเสริมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

******************************************************************

นายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำระบบ E-learning

 

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมการรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำระบบ E-learning เพื่อส่งเสริมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

show230259_01
show230259_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery