Search

RSS

ดร. ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4 โดย ผอ.เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องอาคมจันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


show110960_01
show110960_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery