Search

RSS

นางวัฒนาพรระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(IIEP based Intensive Education Planning) รุ่นที่ 2 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาตั้งแต่ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


 

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(IIEP based Intensive Education Planning) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 โดยมีการกล่าวคำขอบคุณวิทยากรและผู้บริหารโครการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เข้ารับการพัฒนาในการนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาในการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อคิดเห็นจากตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาในการอบรมในครั้งนี้

show210760_01
show210760_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery