Search

RSS

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579" ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร "การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance)" รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ
ณ ห้องประชุม 2/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)


 

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายหัวข้อ "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579" และพร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะทำงานและทีมวิทยากร ในโครงการ

 

show210660_01
show210660_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery