Search

RSS

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "เครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งในการกำกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 6 ด้าน คือ

1) ความมั่นคง

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

********************************************************************************************

 

show020660_02
show020660_02
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery