Search

RSS

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5 โดยวันที่ 18พฤษภาคม 2560 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ ดร. สมโภชน์ นพคุณ เรื่อง นักบริหารระดับสูงกับการบริหารงานบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ขององค์กร ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง THAILAND 4.0 โดย ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และ ช่วงเย็น เป็นการประชุมสัมมนารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) โดยผู้เข้ารับการพัฒนานำเสนอหัวข้อ GP ให้กับทีมวิทยากรที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่ม
และวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายของ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของการศึกษากับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ช่วงบ่ายเป็นการ Reflection จากหัวข้อการบรรยายที่ผ่านมาจากผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 โดยมีทีมคณะวิทยากรที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มช่วยแนะนำและร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

********************************************************************************************

page 190560

show190560_01
show190560_01
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery